Villkor

Villkor Stockholm Pass

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Stockholm Pass innehavare och Destination Stockholm AB. Genom att köpa ett Stockholm Pass accepterar kunden dessa villkor. Destination  ABr ett helägt dotterbolag till Strömma Turism & Sjöfart.

Innehavaren av Stockholm Pass accepterar att medan den besöker attraktionen är denne enbart en avtalspartner med operatören av attraktionen i fråga och det är enbart de villkor som gäller på den attraktionen som är relevanta i samband med besöket.

För att förtydliga, dessa villkor reglerar endast avtalsförhållandet mellan Destination Stockholm AB och innehavaren av Stockholm Pass (kortet) med avseende till Stockholm Pass.

Attraktionerna inkluderade i Stockholm Pass är hädanefter refererade till som "avtalspartners" till Stockholm Pass.

 1. Stockholm Pass
  Stockholm Pass är en flerfunktionsvoucher med QR-kod som mot en engångsbetalning berättigar innehavaren till ett fritt inträde till varje attraktion listad på Stockholm Pass hemsida för den valda tidsperioden, en, två, tre eller fem sammanhängande dagar.
 2. Kortinnehavaren
  Kortinnehavaren är den person som Stockholm Pass utfärdats till.
  En person per Stockholm Pass tillämpas strikt. Kunder kan dock köpa pass för andra personer som kommer att vara användare av dessa pass. Stockholm Pass får inte säljas vidare, med undantag för avtalade återförsäljare av Destination Stockholms produkter. Användning av ett pass för att nyttja inträde för flera personer räknas som bedrägeri och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Alla med ett barnkort måste vara i sällskap med en vuxen kortinnehavare vid alla tillfällen. Det är inte tillåtet att köpa ett barnkort utan att samtidigt köpa ett vuxenkort.
 3. Rättigheter och skyldigheter för kortinnehavaren
  Kortinnehavaren måste datera sitt Stockholm Pass med datumet när det används första gången för att Stockholm Pass ska vara giltigt. Det kan kortinnehavaren själv göra på baksidan av kortet.
  Under Stockholm Pass giltighetstid får kortinnehavaren använda de tjänster som listas på Stockholm Pass hemsida.
  Kunden är inte berättigad till någon ersättning för oanvända, ej konsumerade tjänster eller för avtalspartners som är stängda under kortets giltighetstid.
  Destination Stockholm är inte ansvarig för eventuella brister i tjänsten, problem med entrén till avtalspartnern, säkerhetsproblem eller personskada som kan uppstå när kortinnehavaren besöker någon avtalspartner som ingår i dennes pass. Destination Stockholm är inte heller ansvarig för trafikförhållanden eller väder som kan påverka kundens förmåga att nå, besöka eller njuta av en inkluderad avtalspartner. Kunder till Destinaton Stockholm erkänner och accepterar att de besöker alla avtalspartners frivilligt och helt på egen risk.
  Eventuella klagomål måste göras direkt till den berörda avtalspartnern.

  Kortinnehavaren är skyldig att förvara sitt Stockholm Pass omsorgsfullt. Vid eventuella klagomål som avser bokningen ska kunden vända sig direkt till Destination Stockholm.
 4. Ansvar
  Destination Stockholm AB ska inte hållas ansvarig för brister, skador, förluster av tjänster från individuella avtalspartners. Eventuella klagomål eller fodringar från kortinnehavaren gällande användandet av en avtalspartners tjänst kan därför enbart tas upp med den aktuella avtalspartnern till Destination Stockholm AB. I detta fall gäller villkoren hos den aktuella avtalspartnern till Destination Stockholm AB. Destination Stockholm ansvarar inte heller för klagomål som uppkommer under kortinnehavarens besök hos avtalspartnern.
 5. Giltighetsperiod
  Stockholm Pass är giltigt i en, två, tre eller fem sammanhängande dagar. Kortet aktiveras första gången det läses av på en attraktion och gäller sedan i det antal timmar som framgår på kortet. Stockholm Pass måste användas inom ett år från köptillfället eller inom giltighetstiden skrivet på kortet, därefter är kortet inte längre giltigt. Om avtalet mellan Stockholm Pass och en avtalspartner avslutas är inte Stockholm Pass giltigt på den attraktionen.
 6. Förlust av kort
  I händelse av förlust av ett oanvänt Stockholm Pass måste Destination Stockholm kontaktas omedelbart. Vi rekommenderar att ni underrättar oss skriftligt. Destination Stockholm kontrollerar att kortet är oanvänt och avaktiverar kortet för att förebygga missbruk. Inga ersättningar eller återbetalningar kan erbjudas för förlorade eller stulna kort.
 7. Ångerrätt
  Destination Stockholm AB följer distans- och hemförsäljningslagen vilket innebär att man har en ångerrätt på sitt köp upp till 14 dagar från köptillfället. Vid ångrat köp kontaktar man Destination Stockholm via telefon eller e-mail, senast 14 dagar efter köptillfället. Stockholm Pass ska då skickas tillbaka till Destination Stockholm på nedan adress. Returportot och eventuell extra kostnad står köparen för. Pengarna för köpet återbetalas när Stockholm Pass levererats till Destination Stockholm.
  Adress:
  Destination Stockholm AB
  Svensksundsvägen 17
  SE-111 49
  Stockholm
  Sverige
 8. Force Majeure
  För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.
  Med Force Majeure avses orsak utom vår kontroll, inklusive, utan begränsning, krig, uppror, upplopp, civila störningar, terrorhandlingar, brand, explosion, översvämning, stöld av väsentlig betydande utrustning, skadlig skada, strejk, väder, nationella försvarskrav, åtgärder som vidtas av polisen, handlingar eller förordningar från nationella eller lokala myndigheter.
 9. Integritet- och dataskydd
  Destination Stockholm AB bearbetar den mottagna persondatan från kortinnehavaren (i synnerhet: fullständigt namn, adress, produkt, datum, tid och omfattningen av den mottagna servicen.) Genom att köpa Stockholm Pass godkänner kortinnehavaren att dessa data även kan användas av Stockholm Pass och deras avtalspartner för turismrelaterade utvärderingar och för utveckling och optimering av Stockholm Pass. Kortinnehavaren kan upphäva sitt samtycke utan att ange någon anledning genom att kontakta Stockholm Pass. Uppgifterna får inte lämnas ut till tredje part.
 10. Övrigt
  Ytterliggare överenskommelser är enbart giltiga skriftligt.
 11. Särskilda bestämmelser för onlineköp
  Punkt 1 till 10 ska även gälla onlineköp. Ytterliggare bestämmelser som följer ska tillämpas:
  11.1.) Syftet med hemsidan stockholmpass.com är försäljning av vouchern Stockholm Pass.
  11.2.) Ett onlineköp kan endast genomföras med ett giltigt kredit- eller kontokort.
  11.3.) Personliga uppgifter som krävs för inköp eller förfrågningar så som namn, telefonnummer, faxnummer eller e-mailadress används endast för ovannämnda ändamål och delas inte vidare till tredje part.
  11.4.) Du har rätt att ångra din bokning av Stockholm Pass och eventuellt SL-kort inom 14 dagar med start dagen efter du genomfört din bokning.

För att ångra ditt köp måste du kontakta Destination Stockholm via mail (contact@stockholmpass.com) inom ångerperioden.

Om du avbokar din bokning inom ångerperioden måste du skicka tillbaka ditt Stockholm Pass och eventuella SL-kort till Destination Stockholm AB, Svensksundsvägen 17,
SE-111 49 Stockholm, inom 30 dagar. Återbetalning sker efter att Destination Stockholm mottagit returen.
Du är ansvarig för de kostnader som medföljer när du skickar tillbaka ditt Stockholm Pass.

Du har inte rätt till att avboka din bokning av Stockholm Pass inom ångerperioden om du har aktiverat ditt Stockholm Pass och/eller SL-kort.

Vi på Destination Stockholm har gjort vårt bästa för att säkerställa informationen på vår hemsida och i våra guideböcker, men eftersom avtalspartners öppettider och förhållanden under helgdagar kan ändras efter den tidpunkt när kunden köpte sitt pass, kan Destination Stockholm inte garantera att varje avtalspartner kommer att ha öppet som beskrivs på hemsidan eller guideboken.

Destination Stockholm ansvarar inte för förseningar eller andra leveransproblem av svensk posttjänst.